Enhetsleder psykisk helsearbeid og rustjeneste (søknadsfrist 20.10)

 

Rakkestad - Wikipedia

 

Rakkestad kommune ligger midt i Viken fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8200 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

 

Enhetsleder psykisk helsearbeid og rustjeneste – 100% fast stilling

 

Beskrivelse av seksjon/enhet

Seksjon Familiesenter består av enhetene barnevern, psykisk helsearbeid og rustjeneste, fysioterapi- og ergoterapitjeneste, frivilligsentralen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Seksjonen har en felles seksjonsleder. Hver enkel enhet ledes i det daglige av enhetsleder for hvert tjenesteområde.

Psykisk helsearbeid og rustjeneste er organisert som en kommunal enhet i seksjon Familiesenter. Enhetsleder har ansvar for enheten, herunder budsjett/økonomi, personal og fag. Tjenesten består totalt av 17,9 årsverk.

Enheten arbeider forebyggende, gir behandling og ettervern til mennesker med psykiske lidelser og livsutfordringer. Enheten gir tjenester til alle aldre og er teamorganisert. Hvert team har en teamleder som har delegert ansvar for å følge opp det faglige tilbudet som gis til den enkelte bruker.

Tjenesten bruker mye grupper som metode og har utviklet et bredt tilbud som både er lavterskel og vedtaksfestet.
Enheten har egen saksbehandler. Enheten er også opptatt av aktivitet som metode, og er nå i gang med å utvikle dette tilbudet.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder skal lede, samhandle, koordinere og videreutvikle den faglige tjenesten i enheten. Dette skjer i samhandling med teamledere i henhold til vedtatt faglige retningslinjer, samt samhandling bredt internt i kommunen og eksternt. Det er en viktig del av arbeidsoppgavene å følge opp og veilede enhetens ansatte i forhold til overordnede målsettinger.

Krav

 • Helse og/eller sosialfaglig universitetsutdanning/annen høyskoleutdanning med relevant videreutdanning(er). Klinisk erfaring kan kompensere for videreutdanning.
 • Lederutdanning. Ledererfaring, fortrinnsvis erfaring fra kommunal sektor, utviklingsarbeid og/eller større/komplekse prosjekter kan kompensere for dette kravet.
 • ‘God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ‘Førerkort klasse B

Vi ønsker en enhetsleder som

 • Er kjent med gjeldende lovverk, retningslinjer og forskrifter
 • Etterlever kommunens ledelsesprinsipper og verdigrunnlag.
 • Har erfaring med planarbeid som styringsverktøy
 • Har evne til å arbeide systematisk
 • Har klinisk erfaring innen psykisk helse og/ eller rus, fortrinnsvis begge.
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Liker utfordringer
 • Er endringsvillig
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Har gode samarbeidsevner
 •  Utvikler gode målsettinger for tjenesten og kvalitetssikre disse
 • Klarer å se ressursene hos den enkelte medarbeider
 • Har evner til helhetsoversikt og se sammenhenger og tjenesteforløp inn mot det kommunale tilbudet til målgruppene
 • Har evne til selvstendighet, fleksibilitet og omstilling.
 • Har evne til å få med seg medarbeiderne i endringsprosesser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Gode kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget “Søk på stilling”. Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til [email protected]

 

Søknadsfrist 20.10.20

 

Vår ref445
Merk søknad

Fakta
Selskap Rakkestad kommune
Stilling Leder
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Seksjon Familiesenter

 

Kontakter

Vicki Ann Tiseth Daae, Seksjonsleder familiesenter
Arbeid  976 69 745

Del stillingen

Selskap

Rakkestad kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Rakkestad

Søknadsfrist

Oktober 20, 2020