Førsteamanuensis / førstelektor/forsker (søknadsfrist 01.05.2020)

 

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Førsteamanuensis/førstelektor/forsker

 

Om stillingen

Forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/forsker. Avdelingen har i dag åtte ansatte og en flervitenskapelig sammensetning.

Kriminalomsorg og straffegjennomføring er hovedtema for forskningen ved KRUS Forskningen er allsidig i spennet mellom anvendt forskning, evaluering og utviklingsarbeid til mer teoretiske arbeider. Det er et mål at forskningen skal holde høy kvalitet, være relevant for utdanning og praksis i kriminalomsorgen og ha både samfunnsmessig og akademisk relevans og aktualitet. Forskningen skal bidra til forskningsbasert utdanning, og ansatte har for tiden 20 % undervisningsplikt som kan innebære emneansvar, forelesninger, veiledning og sensur.

KRUS har to akkrediterte studier, fengselsbetjentutdanningen (120 studiepoeng) og et påbygningsstudium til bachelor i straffegjennomføring. KRUS har et mål om institusjonsakkreditering som høyskole.

Arbeidsoppgaver

 • forskning, evaluering og utviklingsarbeid, herunder utvikling av forskingsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og veiledning i grunnutdanning og BA
  statistikk og dokumentasjon
 • undervisning og formidling av forskningsresultater

Samtale mellom mann og kvinne på kontor

Utdanning og erfaring
Du må ha

 • phd-grad eller tilsvarende dokumentert kompetanse innen relevant fagområde. Relevante fagområder er samfunns- og utdanningsvitenskapelige eller relevante juridiske fag
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen innen to år fra fast ansettelse.
 • erfaring med FoU- og publiseringsaktivitet innen utdanningens fag- og kunnskapsområder, se programplan for bachelorstudiet i straffegjennomføring og studieplan for høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et nordisk språk og engelsk.

Vi vil i tillegg legge vekt på

 • erfaring fra tverrfaglig samarbeid med kolleger, andre aktører og/eller institusjoner
  erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning på høyskole/universitet, herunder undervisning/veiledning også på bachelornivå
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler
 • evne til å bygge og ivareta nettverk
 • evne til å arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og engasjere
 • god digital kompetanse.

Personlige egenskaper

 • evne til nytenkning og faglig utvikling, endringsvilje og løsningsorientering
 • evne og vilje til å samarbeide med andre for å nå virksomhetens mål
 • god arbeidskapasitet
 • interesse for kriminalomsorgens fagfelt.

Vi tilbyr

 • fast stilling som førsteamanuensis kode 1011, førstelektor kode 1198 eller forsker kode 1009 avlønnet fra kr 615 000 til kr 790 000,- avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø og kolleger med høy faglig kompetanse
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • et spennende fagfelt med tverrfaglig nettverk
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering.

Generell informasjon

Søknad sendes via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen FoU og undervisning som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved:

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • relevante attester og vitnemål.
 • Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering (inntil 10 arbeider som til sammen ikke bør overskride 500 sider).

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og eventuelt prøveforelesning før det avgis innstilling. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper i vurdering av søkerne.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan forskningsleder Berit Johnsen kontaktes på tlf 400 25 552/90 68 64 19.

 

Søknadsfrist 1. mai 2020

 

Arbeidsgiver Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Kommune Lillestrøm
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted Lillestrøm

 

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes ppå tlf. 75 54 22 20.

 

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KRUS er et kompetansesenter for kriminalomsorgen. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver kurs- og konferansevirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på: www.krus.no.

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Lenke til firma

https://www.krus.no/

Kontaktinfo

 • Berit Johnsen
 • Tittel: Forskningsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 400 25 552 / 90 68 64 19

Lokasjon

 • Lillestrøm

Søknadsfrist

Mai 1, 2020