Prosjektleiar bygg (søknadsfrist 17.04)

 

Prosjektleiar bygg – 2.gangs utlysing

 

Vi treng å styrke avdelinga vår, og søkjer derfor etter ny prosjektleiar. Fagområda vil være prosjektleiing, utvikling og arbeid med byggjeprosjekt. Kommunen skal mellom anna byggje nytt administrasjonsbygg i Florø, tre idrettshallar, institusjonar mm. Målsetjinga vår er å setje saman eit team som skal ha brei kompetanse innanfor byggfag. Vi vil arbeide tett saman med dei ulikebrukargruppene i kommunen og tilsette i utvikling av nye prosjekt. Vi har ambisiøse mål om å nytte framtidsretta løysingar innanfor miljø og energi i byggja våre.

Arbeidsoppgåver

Planlegge og utvikle kommunal bygningsmasse, herunder utarbeiding av prosjekt-løysingar og anbodsgrunnlag.
Gjennomføre kontraktstingingar og inngå kontrakter med konsulentar, entreprenørar og leverandører.
Delta/leie utviklingsarbeid relatert til nybygg/tilbygg/ombygging av eksisterande bygningsmasse
Budsjettering og rapportering iht prosjekta si framdrift og gjennomføring.

Kvalifikasjonar

Ingeniør/siv.ingeniør med relevant fagkrets innanfor bygg- og anleggsverksemd.
God og relevant praksis frå bygg og eigedomsprosjekt.
Personar med anna relevant utdanning/praksis vert og vurdert
Kjennskap til og kontaktar innanfor byggherre-, rådgjevar- og entreprenørsida.
God norsk muntleg og skriftleg framstillingsevner.
Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

Som prosjektleiar er du strukturert, ein aktiv pådrivar og god relasjonsbyggar. Du må evne og jobbe strategisk og langsiktig, og ha god oversikt. Du må være tydeleg og god på samarbeid og samhandling, samt sjå og forstå heile planlegging- og gjennomføringsprosessen. Du er tilgjengeleg og har evne til å involvere medarbeidarar og dele informasjon. Du er ein jordnær person som trivast både på kontoret og ute på anlegga.

Vi tilbyr

Ein spennande jobb innan utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt
Gode moglegheiter for personleg utvikling
Fleksitid
Konkurransedyktig lønn
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Fast jobb i 100%
Kontorstad Florø/Måløy – etter avtale
Kommunane er IA-verksemd, og vil legge forholda til rette for søkarar med redusert funksjonsevne
Eit godt arbeidsmiljø

 

Kontaktinformasjon

Vidar Vårdal, Tenesteleiar Bygg og anlegg
957 54 051
[email protected]

 

Kinn kommune blir den åttande største kommunen i nye Vestland fylke med våre 17.500 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi 1600 tilsette og eit mål om “tidenes kompetanseløft”. Kinn er ein kommune med delt kommunesenter. Det betyr at vi har lik fordeling av toppleiarstillingar mellom Måløy og Florø.

 

 

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kinn kommune

Lenke til firma

https://kinn.kommune.no/

Kontaktinfo

  • Vidar Vårdal
  • Tittel: Tenesteleiar Bygg og anlegg
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 957 54 051

Lokasjon

  • Florø

Søknadsfrist

April 17, 2020