*Samisklærer (søknadsfrist 10.03) *Barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider (søknadsfrist 03.03)

 

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Samisklærer

 

Kort om stillingen

Vi har ledig en fast 50% stilling som samisklærer.

Hesseng Flerbrukssenter

Trygghet- Tilhørighet- trivsel Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca. 130 elever på 1.-7. trinn. Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.

Beskrivelse

Kommende skoleår skal skolen på Hesseng videreføre satsing fra forrige skoleår på samisktilbudet :
– samisk som førstespråk: for de som satser på to-språklighet ( 4 t/u)
– samisk som andrespråk 2 og 3: vanlig samiskopplæring ( 2 t/u )
– samisk språk og kultur for nybegynnere ( 2 t/u)
Skolen viderefører styrking av samiskopplæringen og håper å rekruttere flere fra alle årstrinn som ønsker å lære litt om og bli kjent med det samiske gjennom nytt tilbud for nybegynnere i SAMISK SPRÅK OG KULTUR .
Skolen har inneværende skoleår 15 elever som har valgt samisk i en eller annen form.

Hovedarbeidsoppgaver

• Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
• Kontaktlæreransvar om nødvendig.
• Skole-hjem samarbeid.
• Elevoppfølging.
• Spesialpedagogiske oppgaver
• Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn, og om behov fungere som kontaktlærer. Vi søker lærere som er en god klasseleder med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærerforesatte og elev-elev. Lærere ved Hesseng Flerbrukssenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i
forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg.
Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som
– Er systematisk og strukturert
– Har gode samarbeidsevner
– Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum
– Har stor arbeidskapasitet og ståpå-vilje
– Evne til å skape gode relasjoner
– Evner å arbeide i team
– Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist 10.03.20

 

Vår ref 1434 Merk søknad

 
Fakta
 
Selskap  Sør-Varanger kommune
Lærer
FAST
Hesseng flerbrukssenter
 
 
Kontakter
 
Merete Lindberg Moberget, rektor
940 31 103  78 97 19 41
 
 
—————————————————————————————————————————
 

Barnehagelærere /Barne- og ungdomsarbeidere

 

Beskrivelse

Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker styrer, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.

Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen “Først i rekka”.

Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet – og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

Følgende barnehager har ledige stillinger:

Hesseng barnehage

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021

Hesseng barnehage – Midt i naturen
Hesseng barnehage ligger midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo.
Fysisk aktivitet, uteliv og turliv står sentralt hos oss.
Vårt mål er trygge og allsidig aktive barn, som liker å utforske seg selv og omgivelsene gjennom lek, læring og fysisk aktivitet – barn som mestrer samspill med andre, og som har en positiv selvoppfatning og respekt for hverandre.

Styrer: Beate Ryeng, telefon: 78971970, epost: [email protected]

Jakobsnes barnehage

Ledig vikariat i perioden 020320 – 051120.

Jakobsnes Barnehage er en 1 avdelings barnehage, med inntil 18 plasser som er tilknyttet Jarfjord og Jakobsnes Oppvekstområde.

Kontaktperson: Rektor Toril Degerstrøm, telefon: 78 97 17 80, epost: [email protected]

Knausen barnehage

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021

Knausen barnehage har 3 avdelinger.
Vårt motto: “Glade voksne, Glade barn – sammen for den gode barndom”
Vårt fokus: Barnets beste.
Våre hovedmål: Omsorg – Trygghet – Vennskap – Trivsel

Lek for livet, språkarbeid, natur og friluft, samt barnets livsmestring og helse er hovedområder i vårt arbeid. Barndommen kommer ikke i reprise, men er her og nå.

Vi vil at barnehagen skal fungere som et felles hus, og arbeider for å skape et inkluderende oppvekst – og arbeidsmiljø. Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. Et nært og godt samarbeid, og medvirkning fra hjemmet er avgjørende.
Dette betyr at relasjonsarbeid blant oss voksne og i barnegruppa står sentralt – hver eneste dag.

Styrer: Ann Sofi Derås, telefon: 92 60 51 11, epost: [email protected]

Sandnes barnehage

1 styrer, 100 % fast stilling ledig fra 05.01.2020.
2 barne- og ungdomsarbeidere, 100 % faste stillinger fra nytt barnehageår 2020 / 2021
1 barne- og ungdomsarbeider, 100 % vikariat barnehageåret 2020 / 2021

Samisktalende ansatte gis ekstra lønnstillegg på kr 25.000,- ved ansettelse i Sandnes barnehage

Sandnes barnehage har 3 avdelinger.
Barnehagen ligger i bygda Sandnes, omringet av hagesenter, bolighus, slalombakke, fotballbane og flotte naturomgivelser. Vi har tre avdelinger, hvorav en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Vi jobber for at hele barnehagen skal få en samisk profil, og alle tre avdelinger har de åtte samiske årstider som utgangspunkt for alle planlagte aktiviteter.
I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, gjennom vennskap og lek.

Fungerende styrer: Silje Magga, telefon: 78 97 19 76, e- post: [email protected]
Enhetsleder Eva Johanne Johnsen, telefon 78 97 74 41, e- post [email protected]

Skytterhusfjellet barnehage

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021
4 barne – og ungdomsarbeidere, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021

Skytterhusfjellet barnehage – barnehagen har tre enheter, “Fjellet”, “Vidda” og “Fjorden”, 19 ansatte og 108 barnehageplasser

Barn trenger trygge voksne som er tilstede og tilgjengelige. Vårt barnehagemiljø har derfor fokus på å tilby gode felleskapsopplevelser og solide vennskap mellom barn. Barnehagen har en naturtomt, med rikelig tilgang til friluftsområder; og vi har et moderne barnehagebygg som er spesielt utformet for samvær og møteplasser.

Styrer Bodil Labahå, telefon:78 97 19 90, e- post: [email protected]

Spesialpedagoger / Barnehagelærere – stillinger i flere barnehager

Vi søker spesialpedagoger / barnehagelærere til arbeid med barn som er tildelt ressurser til spesialpedagogisk hjelp i barnehage.

I tillegg kan det bli flere ledige stillinger før oppstart av nytt barnehageår august 2020 / 2021.

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/

Sør-Varanger kommunes barnehagesatsing:

• Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.

• Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan.

• Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner som ble språkkommuner i 2016, Sør-Varanger er en av disse:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/

• Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt “Inkluderende barnehagemiljø”

Hovedarbeidsoppgaver

Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.
De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer / spesialpedagog / barne- og ungdomsarbeider.

Søkere må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

• God pedagogisk helhetsforståelse.
• Evne til nytenkning og samarbeid.
• Være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt.
• Ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 19 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring

Styrer må ha ledererfaring
Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Pedagogiske ledere lønnes kr. 25.000,- over minstelønn som barnehagelærer. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning.
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist  03.03.20

 

Vår ref 1429
Merk søknad
 
Fakta
Selskap Sør-Varanger kommune
Barnehagelærer
FAST
Barnehagene
 
 
Kontakter
 
Eva Johanne Johnsen, Enhetsleder for barnehager
78 97 74 41
 

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 10, 2020