Ullensvang kommune Ullensvang kommune

100% stilling som kommunalsjef helse- og omsorg

 

 

 

Ledig 100% stilling som kommunalsjef Helse og omsorg frå 1.januar-24

Ullensvang kommune har ledig stilling som kommunalsjef innan helse og omsorg.

Dette er ei spennande stilling med utfordrande oppgåver, der du vil få ei sentral rolle i utvikling av framtidas helse- og omsorgstenester i kommunen. Du vil vera ansvarleg for plan- og strategiarbeid i sektoren.

Kommunalsjef er ein del av rådmannen si leiargruppa, med rådmann som næraste leiar, og dei i fellesskap har ein viktig rolle i strategisk utvikling av kommunen og lokalsamfunn.

 

Kommunalsjef har vidare ansvar for si leiargruppe med verksemdsleiarar med ansvar for heimetenesta, institusjon, demensomsorg, fysio- og ergoterapiteneste, teneste for funksjonshemma, legeteneste og rus- / psykiatriteneste, tildelingskontor, stab: rådgjevarar, merkantil helse, kreft- og demenskoordinator. Helse- og omsorg er i endring, ei viktig oppgåve vil vera å leia og driva omstilling og utviklingsarbeid.

 

Vi søker ein strukturert person som legg vekt på samarbeid og relasjonsbygging med sine medarbeidarar, og er tydeleg i utøving av leiing. Ein leiar som har evne til å sjå kommunen heilskapeleg, og kunne arbeide godt i samspel med administrasjon og politisk leiing.

 

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:

 • Leie, utvikle og tydleggjere sektorens mål og retning innan kommunalområdet.
 • Koordinere økonomioppfølginga, analyse og bistå verksemda. Fylgje opp vedtekne planer, budsjettvedtak og nasjonale føringar
 • Personal-, økonomi og resultatansvar for eige område
 • Representere rådmannen i politiske organer
 • Pådrivar for innovativ tenesteutvikling innan kommunalområdet

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • Høgare relevant utdanning på masternivå med god kompetanse innan leiing, økonomi og administrasjon.
 • Kompetanse og erfaring frå helse og omsorg
 • Leiarerfaring frå offentleg forvaltning
 • Gode datakunnskaper er naudsynt
 • God forståing samspel politikk-administrasjon

 

Eigenskapar:

 • Resultat- og utviklingsorientert, og er beslutningsdyktig
 • Godt humør og er ein samlande relasjonsorientert leiar
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenkja heilskapeleg
 • Evne til å stå i krevjande situasjoner over tid
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Ei strategisk leiarstilling i ein ny kommune med høgt aktivitetsnivå i næringsliv og offentleg forvaltning.
 • Ei utfordrande stilling med gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Ei viktig og spennande stilling i kommunen
 • Kommunale tilsettingsvilkår .
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Konkurransedyktig lønn med fri for inntil 10 “ leiardager» .

 

Aktuelle kandidatar vil verta kalla inn til intervju i oktober-23

 

 

Søk her

 

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 13.10.2023
 • Arbeidsstad: Odda

 

Kontaktpersonar:

Ole-Jørgen Jondahl
mob: +47 97558471

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune Ullensvang kommune

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Lenkjetekst

Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

 

Lenkje

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Ole-Jørgen Jondahl
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 97558471

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

Oktober 13, 2023