Adjunkt / lektor 100% fast stillling (søknadsfrist 18.10)

 

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

Adjunkt/ lektor

 

Kort om stillingen

Det er ledig ei fast 100% stilling.Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings- og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen og samarbeider med andre faginstanser

Kvalifikasjonskrav

 • Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven
  kapittel 14.
 • For stillingene krever skolen lærerutdanning for 1. – 7. trinn. Det ønskes faglig fordypning i
  basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
 • Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer til undervisning i grunnskolen.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen
 • God vurderingskompetanse
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Du har evnen til å samarbeide og skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
 • Fortrinnsvis med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen er ønskelig.
 • Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke
  legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle trinn.
 • Skole/hjem-samarbeid.
 • Delta i skolens utviklingsarbeid.
 • Vi søker lærere, med undervisningskompetanse for, og helst erfaring fra grunnskolen.
 • Arbeidsoppgavene utføres i tråd med gjeldende instrukser for lærere, og ellers i samarbeid med
  trinnets lærere og skolens ledelse.
 • Undervisning i noen av basisfagene (norsk, engelsk og matematikk)
 • Kontaktlæreransvar
 • Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bidra til profesjonsfaglig utvikling sammen med kolleger
 • Skape gode relasjoner til elevene
 • Skape trygt og godt læringsmiljø for alle i klasserommet
 • Tydelig klasseledelse
 • Bidra til godt skole/hjem samarbeid
 • Bidra til godt team- og fagsamarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er en engasjert, pålitelig og faglig dyktig lærer.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og har gode evner til samarbeid.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • Du er en tydelig leder i klasserommet, med fokus på gode relasjoner mellom elever.
 • Du har gode evner til å bygge tillitsrelasjoner til elever og foreldre.
 • Du har ambisjoner på vegne av elevene, og evne til å tilpasse undervisningen gjennom å bruke
  varierte læringsstrategier, metoder og aktiviteter.
 • Du er utviklingsorientert og bidrar positivt i skolens felles lærings- og utviklingsarbeid.
 • Du har godt humør.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.
 • Du har god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere, dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Et positivt og inkluderende kollegium.
 • En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

 • Vitnemål og attester tas med på intervju.
 • Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber
  om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må bringes med til event. intervju.

 

Søknadsfrist 18.10.20

 

Vår ref260
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune
Stilling Adjunkt
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Gratangsbotn skole

 

Kontakter

Steinar Ellefsen, Rektor
[email protected]
Mobil  464 49 030  Arbeid  484 00 022

Gro Saltvik-Øvergård, Sektorleder oppvekst og kultur
[email protected]
Mobil  948 09 025  Arbeid  77 02 18 00

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Gratangen

Søknadsfrist

Oktober 18, 2020