Einingsleiar bu og miljøtenesta (søknadsfrist 30.08)

Utsikt frå Badnastein

Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling.

I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen . Store fjell- og utmarksområde byr på eit aktivt friluftsliv. Lærdal er ei kulturbygd med ein rik kulturarv. Vi kan nemne Borgund stavkyrkje, dei historiske vegane og gamle Lærdalsøyri.

 

Einingsleiar bu og miljøtenesta – utvida søknadsfrist

 

Bu og miljøtenesta er sett saman av avdelingar som psykisk helseteneste, aktivitetssenter, bufellesskap med heildøgnsdrift både innafor psykisk helse og for personar med nedsett funksjonsevne. Avlastning barn/unge, BPA og støttekontakt. Tenesta er stadig i positiv utvikling.
Her søkjer me ny einingsleiar frå 1. september 2020 i 100 % stilling.

Vi søkjer:

– ein tydeleg leiar, som er synleg og aktiv i arbeidsmiljøet og som har vilje og kapasitet til å vere leiar
– ein leiar som kan arbeide sjølvstendig, systematisk og vere målretta og resultatorientert
– ein leiar som bidreg til godt samarbeid, motivasjon og inspirasjon til tilsette
– ein leiar som har god fagkompetanse som bidreg til fagutvikling og kvalitetssikring til brukarar

Ansvar

– dagleg drift inkl budsjett-/personalansvar
– følgje opp dei ulike fagområda, og sikre gode tenester
– koordinering av dei ulike tenestene og samhandling med ulike aktørar i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta
– turnusarbeid
– prosedyrar og rutinar

Kvalifikasjonar:

– 3 årig høgskule, fortrinnsvis vernepleie eller sosionom eller anna relevant studieretning
– gjerne vidareutdanning innan psykiatri/rus
– leiarerfaring
– god kunnskap innan lov og avtaleverk
– god IT-kompetanse
– erfaring med turnusarbeid er ein fordel

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale
Pensjonsordning med 2 % innbetaling til KLP

Personlege eigenskapar

– tydeleg, trygg og tett på som leiar
– evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig
– gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
– like å arbeide i eit hektisk miljø, der ein skiftar raskt mellom ulike oppgåver
– raskt kunne setje seg inn i nye oppgåver og kunnskap
Personlege eigenskapar vert vektlagde

Vi kan tilby:

– ein spanande og krevjande jobb
– eit godt arbeidsmiljø
– gode mulegheiter for å utvikle deg som leiar

Send søknaden via
Lærdal kommune si heimeside: www.laerdal.kommune.no under fana “ledige stillingar”.

 

Søknadsfrist 30.08.20

 

Vår ref722
Merk søknad

Fakta

Selskap Lærdal kommune
Stilling Arbeidsleder
Stillingstype fast dagtid
Lokasjon Helse

 

Kontakter

Marianne Voldum, Organisasjon og personalleiar
[email protected]
Mobil  975 82 715

Del stillingen

Selskap

L'ærdal kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Lærdal

Søknadsfrist

August 30, 2020