Enhetsleder for Helsehuset (søknadsfrist 27.01)

 

 

Enhetsleder for Helsehuset

 

HS Ledelse og stab 01, Ullensaker kommune

Ullensaker kommune har mange høyt kompetente medarbeidere og vi trenger flere. Hos oss er det mye spennende som skjer. Vi er i stor vekst og søker nye kolleger. Vi trenger en enhetsleder som liker en stilling som er krevende, spennende og personlig utviklende i en virksomhet i kontinuerlig endring. Helse og sosial består av følgende områder: pleie og omsorg, helsetjenester, barnevern, NAV, forebyggende mm., og er i stor vekst og utvikling.

Helsehuset ble åpnet i februar 2018 som et av Norges mest moderne helsehus. Helsehuset er lokalisert på Gardermoen Campus, som er under utvikling til å bli et av Norges mest spennende og innovative helsemiljø. Helsehuset består av 3 avdelinger med egne ledere. Avdeling for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Hurdal. Avdeling Medisinsk korttid og rehabilitering er kommunens kompetansemiljø for rehabilitering med både døgn og dagtilbud. Avdeling for fysio- og ergoterapitjenester har kommunalt ansatte fysioterapeuter, samt oppfølging av kommunens avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. Enhetsleder har det overordnede resultatansvaret for enheten og er en del av kommunaldirektørens ledergruppe. I enhetsleders stab er det per tiden stillinger med oppgaver knyttet til kommunens forebyggende tjenester. Ullensaker kommune er i ferd med å etablere et “tjenestetorg” hvor de forebyggende og veiledertjenestene innen helse og omsorg vil samles i et fagmiljø. Enhetsleder sitter i referansegruppen for dette prosjektet og vil ha en sentral rolle i å sikre flyt i tjenestene.

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER». MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid. Vi ønsker deg som vil være med å skape et godt faglig tilbud til kommunens og samarbeidkommunenes innbyggere.

Arbeidsoppgaver

Sikre at tjenestene utvikles i tråd med kommunens strategi for å sikre at innbyggerne mestrer livene sine selv
Gjennom engasjement og innsikt bidra til sektorens dreining av tjenestene slik at flest mulig kan mestre livene sine selv
Legge til rette for en fleksibel og robust tjeneste for fremtiden.
Sikre at det interkommunale samarbeidet fungerer i tråd med intensjonene og de inngåtte avtaler
Sørge for høy kvalitet i tjenesteproduksjonen
Utvikle, samordne og koordinere enhetens virksomhet
Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer
Kvalitetssikre driften i hht. gjeldende lovverk og sikre internkontroll
Overordnet personal-, økonomi- og fagansvar for enheten
Videreføre et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet i egen driftsenhet

Kvalifikasjoner

Relevant sosial- eller helsefaglig utdanning på høgskole eller universitetsnivå
Lederutdanning
Relevantledererfaring
Kan vise til gode resultater som leder
God forståelse for og erfaring med fagområdene, samt tverrfaglig innsats og forebyggende arbeid overfor målgruppen
Erfaring fra utviklingsarbeid innen helse og sosialtjenestene
God lovforståelse og evne til å tilpasse tjenestene til gjeldende og endrede lov og forskriftskrav
Gode lederferdigheter som gir retning, fremmer samarbeid og utvikling i tråd med kommunens visjon og strategier
God budsjett og økonomiforståelse på et overordnet nivå
God kjennskap til offentlig sektor, innsikt og forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon, inklusiv mediehåndtering

Personlige egenskaper

Har evne til å motivere og skape et fellesskap og en forståelse for viktigheten av jobbe sammen mot felles mål.
Utviklingsorientert og modig med evne til å tenke nytt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.
Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

 

Søknadsfrist: 27.01.2020

 

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune
Sted: Jessheim
Stillingstittel: Enhetsleder for Helsehuset
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4179082816
Stillinger: 1
Arbeidssted Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim

 

Kontaktinformasjon

Gunnhild Grimstad-Kirkeby
922 68 131
[email protected]

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 38.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

Del stillingen

Selskap

Ullensaker kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Jessheim

Søknadsfrist

Januar 27, 2020