Fra 01.08.2020 vil det bli ledig et antall undervisningsstillinger innenfor grunnskolen, barneskole- og ungdomstrinnet, i Kvinesdal kommune. Kvinesdal kommune satser på skoleutvikling for å oppnå gode resultater for elevene våre. Lærerkvalitet og god ledelse har stor betydning for læringsresultatet og vi ønsker derfor å bygge en stab av dyktige og motiverte medarbeidere som kan hjelpe oss med å videreutvikle våre skoler.

Krav og ønsker til deg:

• godkjent pedagogisk utdannelse
• solid kompetanse innen lese- og skriveopplæring
• gode pedagogiske IKT-ferdigheter
• klar og tydelig klasseleder
• bruker varierte arbeidsmåter og VFL i undervisningen
• erfaring med skoleutvikling

Kvinesdal kommune ønsker også lærere som kan undervise særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, og morsmålslærere og/eller tospråklig fagopplæring.
Kvinesdal kommune har 6 skoler, (4 barneskoler, en 1-10 skole og en ungdomsskole), og det er et godt og tett samarbeid mellom skolene. 

«Kvinesdalsskolen» er betegnelsen på en felles kommunal satsing på skole og utdanning, med spesielt fokus på språk; lese- og skriveopplæring, læringsmiljø og godt samarbeid skole-hjem. 
Kvinesdal kommune verdsetter kompetanse, og legger til rette for kompetanseheving, og har bl.a. karriereplaner for våre ansatte. Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, golfbane m.m.

Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Det skal primært ansettes i hele stillinger, men ut fra behovet kan det også bli gitt tilbud om deltidsstillinger. De som søker deltidsstilling, må oppgi ønsket stillingsprosent. En gjør oppmerksom på at søknader om intern overføring eller endret stillingsstørrelse fra lærere som alt er fast ansatt i Kvinesdal kommune, vil bli vurdert som en del av saksbehandlingen.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk her. 
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

 

Søknadsfrist: 16.02.2020. 

 

Ansettelser vil bli foretatt i tidsrommet mars – juli. Det ansettes i kommunen med angivelse av f.t. arbeidssted. I ansettelsesprosessen er prøveundervisning vanlig praksis i forbindelse med intervju. Nærmere opplysninger ved henv. til kommunen, tlf.: 38 35 77 36. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med til intervju, eller ettersendes ved forespørsel.

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.