Masfjorden kommune Helse og omsorg

 

Kommuneoverlege

 

 

Masfjorden kommune søkjer etter kommuneoverlege med fastlegefunksjon i 100% stilling.
Stillinga omfattar samfunnsmedisinsk arbeid og kurativ teneste på legekontoret.

Stillinga er lokalisert til Masfjorden legekontor. Kontoret har 3 fastlegeheimlar og ein LIS1-stilling. Alle fastlegane er fastløna. Legekontoret ligg i nye Fensfjordbygg på Hosteland, og er bemanna med helsesekretær, bioingeniør og sjukepleiarar. Me nyttar for tida journalsystemet Infodoc.

 

Arbeidsoppgåver kommuneoverlege

 • Medisinskfagleg rådgjeving og vegleiing til kommuneleiinga og kommunale einingar
 • Overordna ansvar for miljøretta helsevern og smittevern
 • Sentral rolle i kommunen sitt beredskapsarbeid, herunder delta i kommunen si kriseleiing og tverrfaglege støtteteam
 • Rådgjevar i spørsmål knytt til folkehelse og helseopplysning
 • Ivareta det offentlege si varslings- og bistandsplikt etter Lov om psykisk helsevern
 • Bidra til fagutvikling i kommunen sitt tenesteapparat
 • Delta i fagleg oppfølging av utdanningsstillingar

 

Arbeidsoppgåver fastlege

 • Fastlegeliste ca. 500 pasientar
 • Det er for tida ingen allmennmedisinske offentlege oppgåver lagt til stillinga
 • Fastlege deltek i Nordhordland legevakt (NLV) med 2-3 vakter i månaden. NLV er interkommunal legevakt for 6 kommunar i Nordhordland, stasjonert i Helsehuset i Knarvik.

 

Kvalifikasjonskrav

 • offentleg godkjend lege med norsk autorisasjon
 • ynskjeleg med spesialitet i almennmedisin og/eller samfunnsmedisin
 • akuttmedisinsk kompetanse for legevakt (Nordhordland legevakt gjennomfører kurs)
 • gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Har du anna morsmål enn norsk er kravet B2
 • førarkort klasse B, og disponere eigen bil
 • godkjend politiattest, jfr helsepersonellova, før tiltreding i stillinga
 • personlege eigenskapar vert vektlagt

 

Personlege eigenskapar

 • evne til å arbeide sjølvstendig
 • gode evner til samhandling med kollegaer, hjelpepersonell, pasientar og pårørande
 • gode evner til kommunikasjon
 • fleksibel og løysingsorientert
 • kunne bidra til eit godt miljø – både fagleg og sosialt

 

Me tilbyr

 • fastløn etter avtale
 • arbeidstid etter avtale
 • høgt fagleg nivå i våre tenester og eit utviklande fagmiljø
 • eit arbeidsfelleskap med ein lett og god tone
 • samlokalisering i nytt kontorfellesskap, og tett samarbeid med andre kommunale helsetenester
 • pensjonsordning i KLP
 • hjelp til å skaffe bustad
 • barnehageplass

 

Personlege eigenskapar

 • evne til å arbeide sjølvstendig
 • gode evner til samarbeid med kollegaer, hjelpepersonell, pasientar og pårørande
 • gode evner til kommunikasjon
 • fleksibel og løysingsorientert
 • kunne bidra til eit godt miljø – både fagleg og sosialt

 

 

Søk her

 

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 08.10.2023
 • Tiltreding: 01,01,2024
 • Arbeidsstad: Masfjorden legekontor

 

Kontaktpersonar:

Ida Eide
tlf: 56166300

Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar
tlf: +47 56166219
mob: +47 90609941

 

Heimeside:

www.masfjorden.kommune.no

 

Adresse:

Hosteland 5986 Hosteland

 

 

Masfjorden kommune Helse og omsorg

Masfjorden kommune ligg midt i Vestland fylke og grensar til kommunane Gulen og Høyanger i nord og kommunane Modalen og Alver i sør.

Kommunen er eit eldorado for friluftsinteresserte, men øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode fiske- og jaktvilkår. Kulturlivet er allsidig med svært aktive lag og organisasjonar.

Del stillingen

Selskap

Masfjorden kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Rita Ludvigsen
 • Tittel: Oppvekstleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 56166241 mob: +47 45376315

Lokasjon

 • Matre

Søknadsfrist

Desember 11, 2022