Leder for naturvernseksjonen (søknadsfrist 16.04)

 

 

Leder for naturvernseksjonen

 

Om stillingen

Miljøavdelingen har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.

Seksjon for naturvern er nyopprettet og nå trenger vi en ny seksjonsleder. Kontorsted for stillingen er Tromsø.

Som seksjonsleder skal du ha fag- og personalansvar for naturvern hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Du får også personalansvar for nasjonalparkforvalterne.

Dine oppgaver blir

 • lede og utvikle seksjonen
 • ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen
 • ansvar for seksjonens måloppnåelse
 • budsjettansvar der det er delegert
 • økonomiansvar for supplerende tildelinger innen seksjonens fagområde
 • saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning

Seksjonens arbeidsoppgaver

 • forvaltning av mindre verneområder
 • bistand og veiledning til aktører i verneområdeforvaltningen
 • gjennomføring av skjøtsel og utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene
 • verneplanprosesser innenfor skogvern, marint vern og supplerende vern
 • bidra i arbeidet med forskriftsendringer
 • sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Bergsøyan

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper
For å bli vurdert for stillingen, må du:

 • ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Bachelorgrad og relevant erfaring kan veie opp for dette
 • skrive og snakke godt norsk
 • ha god kunnskap om seksjonens fagområder

Vi ønsker at du:

 • har erfaring fra offentlig forvaltning
 • har gode lederegenskaper og ledererfaring
 • har evne til å engasjere og motivere medarbeidere
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er utadvendt og trives i dialog med forskjellige mennesker
 • har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt
 • bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • har kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket
 • har kjennskap til samisk språk og kultur

Hornøya

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900,- kroner til 789 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.
 • Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.
 • Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur.

Trollholmsund | Porsanger

Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

 

Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Bente Christiansen på 78 95 03 73 eller 971 85 280.

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. .

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.

Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Miljøavdelinga jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Dette gjør vi ved å

 • passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer
 • sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å hindre skadelig forurensning
 • føre tilsyn med virksomheter
 • sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann
 • forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes
 • sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye
 • forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål
 • jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite
 • bekjempe og hindre spredning av fremmede arter
 • samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke

 

Søknadsfrist 16. april 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kommune Tromsø
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted Fylkeshuset Tromsø

 

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktinfo

 • Bente Christiansen
 • Tittel: Avdelingsdirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 78 95 03 73 eller 971 85 280

Lokasjon

 • Tromsø

Søknadsfrist

April 16, 2020