Logo
 

Psykologspesialist/psykolog

Nordfjord BUP, Helse Førde
Fast
Webcruiter-ID: 4372645217
Nordfjordeid
 
Søknadsfrist: 23.04.2021
 
 

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Del stillingen

Selskap

Helse Førde

Lenke til firma

https://helse-forde.no/

Kategorier

Kontaktinfo

  • Mary-Ann Refseth
  • Tittel: Seksjonsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: (+47) 578 64 350

Lokasjon

  • Førde

Søknadsfrist

April 23, 2021