Rådgiver/seniorrådgiver internasjonal atomsikkerhet (søknadsfrist 26.04)

 

 

Rådgiver/seniorrådgiver internasjonal atomsikkerhet

 

International atomsikkerhet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har et bredt internasjonalt samarbeid og er fagdirektorat for Utenriksdepartementet (UD) på områdene internasjonal atomsikkerhet, ikke-spredning og eksportkontroll. DSA er også fagdirektorat for Klima- og miljødepartementet (KLD).

Seksjon internasjonal atomsikkerhet har ansvar for å følge opp direktoratsoppgavene for Utenriksdepartementet. Seksjonen driver med omfattende rådgivning og utredningsvirksomhet for UD og har også internasjonale oppgaver for KLD. Seksjonen forbereder saker og deltar i ulike internasjonale fora. Seksjonen har ansvar for å forvalte tilskuddsmidlene i Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Formålet med atomhandlingsplanen er å bidra til å redusere risiko for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning samt å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. Russland og Ukraina er fokusområder men aktiviteter i øvrige Øst-Europa og Sentral-Asia kan også inngå i ordningen. Seksjonen følger opp internasjonale fora og konvensjoner som Norge er tilsluttet og skal sikre god koordinering av det internasjonale arbeidet ved DSA.

Arbeidsoppgaver

 • En hovedoppgave for stillingen er å forvalte tilskuddsmidler i regjeringens atomhandlingsplan.
 • Saksbehandling av søknader under tilskuddsordningen
 • Ha oversikt og kontroll prosjektporteføljen og økonomioversikt
 • Kontakt med prosjektledere, revidering av rapporter, kvalitetssikring og oppfølging
 • Generell rådgivning og utredning for å ivareta direktoratsoppgavene for UD
 • Følge opp aktiviteter i den norsk-russiske ekspertgruppen under Miljøvernkommisjonen og øvrig rådgivning for KLD
 • Bidra i planlegging og organisering av møter / seminarer
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner
Vi krever at du:

 • Har relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Har noen års arbeidserfaring primært av relevans for angitte arbeidsoppgaver
 • Har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel at du:

 • Har erfaring fra tilskuddsforvaltning
 • Har erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Har erfaring fra rådgivnings og utredningsarbeid for departementer
 • Har utdanning eller erfaring fra arbeid med radioaktivitet, atomsikkerhet og/eller ikke-spredning
 • Språkkunnskaper av relevans for handlingsplanens geografiske virkeområde
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

Du arbeider strukturert og selvstendig og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Å inngå i DSAs team for tilskuddsforvaltning
 • Arbeid med videreutvikling av DSAs rolle som tilskuddsforvalter
 • Utviklende oppgaver i direktoratsrollen for UD.
 • Samarbeid med anerkjente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr kr 550.000 – 650.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner.
 • Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Søknadsfrist: 26.04.2020

 

Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted: Østerås
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver internasjonal atomsikkerhet
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4212989761
Stillinger: 1
Arbeidssted Grini Næringspark 13, 1361 Østerås

 

Kontaktinformasjon

Ingar Amundsen, Seksjonssjef
920 46 233
[email protected]

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Østerås

Søknadsfrist

April 26, 2020