Seniorrådgiver cyber security (søknadsfrist 15.03)

 

 

 

Seniorrådgiver cyber security

 

Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Luftfartstilsynet utarbeider nasjonalt regelverk innen luftfart og implementerer europeisk luftfartsregelverk i Norge. Vi bistår Samferdselsdepartementet i forbindelse med utredninger og andre større saker innenfor luftfarten, og er representert i internasjonale organisasjoner på luftfartsområdet med stor betydning for Norge. Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og bidra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Videre arbeider vi med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje. Vi ivaretar også arbeidstilsynsfunksjonen for flygende personell, og ser til at flypassasjerenes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Om stillingen

Seniorrådgiver cyber security er en nyopprettet stilling og skal være Luftfartstilsynets faglige spydspiss innen fagområdet digital sikkerhet og bidra til målrettede tiltak som kan redusere sårbarhet innen luftfarten. Vedkommende skal følge opp regjeringens strategier på fagområdet digital sikkerhet, ha oversikt over risikobildet og sårbarheter som kan påvirke luftfarten og være en pådriver i arbeidet med forebygging. Seniorrådgiveren skal aktivt støtte opp om Luftfartstilsynets mål, strategier, handlingsplaner og tiltak, samt være en bidragsyter i faglige nettverk og til et positivt arbeidsmiljø.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver

Lede arbeidet med å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser innen digital sikkerhet for luftfarten i Norge.
Bistå som fagekspert i implementeringen av tilsynsmetodikk for digital sikkerhet innenfor de standardiserte rammer for tilsyn som er etablert i Luftfartstilsynet, og delta på relevante samarbeidsforum i denne forbindelse.
Lede Forum for digital sikkerhet i luftfarten.
Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører utenfor luftfarten innen fagområdet digital sikkerhet, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og være en av Luftfartstilsynets representanter i Nasjonalt cybersikkerhetssenter.
Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer innen eget ansvarsområde.
Bistå ved gjennomgang av luftfartsaktørenes egne risikovurderinger innen fagområdet digital sikkerhet og gi råd om kvaliteten på risikovurderingene.
Holde seg oppdatert om utviklingstrekk innen fagområdet og legge til rette for FoU og innovasjon på områder av spesiell interesse.
Støtte arbeidet med Luftfartstilsynets interne digitale sikkerhet.
Øvrig saksbehandling innen avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha utdanning på mastergradsnivå innen informasjonssikkerhet, eller annen relevant utdanning som kan dekke fagområdet digital sikkerhet. For kandidater med spesielt sterk og allsidig praksis fra de relevante fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. 
Søkeren bør ha erfaring med risikovurderinger innen digital sikkerhet, samt god framstillingsevne på norsk og engelsk.
Det er ønskelig med kjennskap til internasjonale standarder og rammeverk for informasjonssikkerhet og risikovurdering, som for eksempel ISO/IEC 27000-serien, samt erfaring med beste praksis vedrørende oppbygging av sikkerhetsarkitekturen på større, digitale informasjonssystemer. Kjennskap til utfordringer knyttet til digitale verdikjeder, samt kjennskap til revisjonsprosesser er også ønskelig. 
Man må fylle kravene som stilles til sikkerhetsklarering på HEMMELIG nivå. 

Personlige egenskaper

Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
Evne til å ta initiativ, være fleksibel og løsningsorientert
Utviklingsorientert og med evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
Høy integritet og forståelse for myndighetsrollen

Vi tilbyr

Interessante og utfordrende oppgaver i en avdeling med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse
Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene

Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 som seniorrådgiver etter statens regulativ innen lønnsspenn som pt. utgjør fra kr. 640.000 – 765.000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstidsordning
Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom
Parkeringsgarasje
Kantine

Luftfartstilsynet ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.

Søknadsfrist: 15.03.2020

 

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: Bodø

Stillingstittel: Seniorrådgiver cyber security

Heltid / Deltid: Heltid  Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4190067430

Stillinger: 1

Arbeidssted Sjøgata 45-47, 8006 Bodø

 

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andre Davidsen, Leder samfunnssikkerhet, Strategiavdelingen

982 61 660     [email protected]

 

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner.

Del stillingen

Selskap

Luftfartstilsynet

Kontaktinfo

  • Bjørnar Andre Davidsen
  • Tittel: Leder samfunnssikkerhet, Strategiavdelingen
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 982 61 660

Lokasjon

  • Harstad
  • Bodø
  • Evenes
  • Andenes

Søknadsfrist

Mars 15, 2020