Seniorrådgivere 50%, Kvalitetssikring i stråleterapi (søknadsfrist 20.01)

 

 

 

Seniorrådgiver, Kvalitetssikring i stråleterapi, 50% stillinger

 

Medisinsk strålebruk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har et viktig samfunnsoppdrag og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere skadelige virkninger av stråling. Avdeling strålevern og måletjenester består av tre fagseksjoner og en stab, til sammen ca. 40 personer. Avdelingen er ansvarlig for forvaltning av strålevernloven med forskrifter, overvåkning av pasientdoser og yrkesdoser, og for DSAs måletjenester.

Seksjon medisinsk strålebruk jobber for å sikre forsvarlig bruk av stråling for pasienter og ansatte i helsevesenet. Seksjonen gir godkjenninger for medisinsk strålebruk, overvåker pasient- og yrkesdoser i Norge og fører tilsyn med strålebruken i virksomhetene. Siden 2000 har vi organisert og driftet et nasjonalt kvalitetssikringsprogram for strålebehandling (KVIST). KVIST ønsker å skape positive holdninger til kvalitetssikring og bidra til økt kommunikasjon mellom stråleterapisentrene og de ulike faggruppene involvert i stråleterapi. Kvalitetssikringsarbeidet er prosjektbasert, der prosjektene defineres av KVISTs referansegruppe i samråd med KVIST-gruppen. Arbeidet utføres i tverrfaglige, nasjonale arbeidsgrupper koordinert av KVIST. Prosjektene leder frem til nasjonale anbefalinger.

Stråleterapiaktiviteten i Norge er i rask utvikling, med stor kapasitetsutbygging de nærmeste årene. Vi ønsker å opprettholde aktiviteten i KVIST-arbeidet ved å tilføre faglig kompetanse og tverrfaglighet til gruppen. Vi har nå to ledige 50% stillinger for stråleterapeut, onkolog eller medisinsk fysiker i KVIST-gruppen ved seksjon medisinsk strålebruk. Det er ønskelig at stillingene kombineres med en stilling ved en stråleterapienhet for å opprettholde klinisk kompetanse. Andre stillingsbrøker enn 50% kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

Videreføre KVIST-arbeidet gjennom samarbeid, nettverksbygging og tverrfaglige diskusjoner med fagmiljøet
Prioritere nasjonale kvalitetssikringsprosjekter i samarbeid med KVISTs referansegruppe og fagmiljøet for øvrig
Prosjektledelse og pådriver i gjennomføringen av kvalitetssikringsprosjektene som ender ut i nasjonale anbefalinger
Bidra i planlegging og gjennomføring av det faglige innholdet i Norsk stråleterapimøte
Utvikling/revisjon av stråleterapidelen i de nasjonale handlingsprogrammene for ulike kreftdiagnoser i samarbeid med fagmiljøet og i dialog med Helsedirektoratet
Samhandling med eksterne aktører som Helsedirektoratet og Kreftregisteret

Kvalifikasjoner

Vi krever at du:

har utdanning som radiograf med videreutdanning i stråleterapi, lege med spesialisering i onkologi eller har mastergrad i fysikk
har bred klinisk erfaring fra stråleterapirelatert arbeid
har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

I tillegg:

er det en fordel om du har kompetanse i Excel og generelt god IT-kompetanse
er det en fordel om du har lett for å knytte kontakter i fagmiljøet
er det ønskelig at du har erfaring fra prosjektrettet arbeid
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

Du er faglig engasjert i medisinsk strålebruk og kvalitetssikring i stråleterapi
Du er selvstendig, strukturert og ansvarsfull
Du har god gjennomføringsevne
Du liker å jobbe sammen med andre og bidrar til at andre når sine mål
Du ønsker å bidra til et godt miljø

Vi tilbyr

En utfordrende stilling med varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
6 måneders gjensidig prøvetid
Lønn etter Statens regulativ som seniorrådgiver kr. 550.000-650.00 per år i full stilling. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.
Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Søknadsfrist:  20.01.2020

 

Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted: Østerås
Stillingstittel: Seniorrådgiver, Kvalitetssikring i stråleterapi, 50% stillinger
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 50
Webcruiter-ID: 4173394440
Stillinger: 2
Arbeidssted Grini Næringspark 13, 1361 Østerås

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Heikkilä, Seksjonssjef
41146541
[email protected]

Hanne Kofstadmoen
Avdelingsdirektør
99626262
[email protected]

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

 

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kontaktinfo

  • Hanne Kofstadmoen
  • Tittel: Avdelingsdirektør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 996 26 262

Lokasjon

  • Østerås

Søknadsfrist

Januar 20, 2020