Sjukepleiarar (søknadsfrist 09.02)

 

 

2 ledige stillingar som sjukepleiarar

 

Utlysing

Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt  for personar med demenssjukdom.

 • Stillingen er ledig frå dags dato
 • Turnus, dag/ sein og tredje kvar helg 
 • Årsturnus (52 veker)

Arbeids og ansvarsområde er blant anna :

 • Fagleg ansvarleg i avdelinga
 • Ansvar for legemiddelhåndtering og opplæring
 • Miljøarbeid : Det innebærer blant anna å følgje opp eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak
 • Utføra helse – og omsorgsoppgåver etter fagleg standard og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål 
 • Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane
 • Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar
 • Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon
 • Halde seg fagleg oppdatert 
 • Gjere seg kjent med og nytta kommunen sitt journalsystem ( Profil) 

Kvalifikasjonar

 • Autorisert sjukepleiar. Vernepleiarar kan søkje 
 • Positiv 
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Punktlig og strukturert
 • Førarkort klasse B 

 

For meir informasjon kan du kontakte Kari Skare Storhei, tlf.: 909 99 842

 

Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune: [email protected]

Søknad skal merkast med saksnr. Saksnr.: 20/1062

 

Søknadsfrist: 09.02.19

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Kari Skare Storhei
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 909 99 842

Lokasjon

 • Utne

Søknadsfrist

Februar 9, 2020