Milliardutbygging på og ved Høgskulen i Volda (oppdatert 13.2.2018) – Johann Roppens rektorblogg

 

Stipendiatstillinger ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold»

 

Om stillinga

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig to stipendiatstillinger ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold». Stipendiatstillingene er tre-årige (100%). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus. Den som blir tilsatt blir en del av en tverrfaglig forskergruppe som består av fem stipendiater, to professorstipendiater og en gruppe erfarne nasjonale og internasjonale forskere.

Forskingsprosjektet

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (MANREPORT_IPV) er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem, og alle i Norge har ansvar for å søke å avverge alvorlig partnervold når de får kunnskap om den. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at det var et forebyggingspotensial.

Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere likevel ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Formålet med MANREPORT_IPV er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold. Prosjektet består av tre arbeidspakker.

1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett.

2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold.

3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold.

Om stipendiatstillinger

En stipendiatstilling er en midlertidig stilling på åremål. På fulltid er stillingen tre år. Stipendiatstillingene er underlagt reguleringen i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2006. Det samme gjelder de lover, reglement og avtaler som gjelder til enhver tid.

Høgskulen i Volda

Kvalifikasjonar

Søkere må ha relevant mastergrad eller profesjonsstudier med tilsvarende grad. Dersom du har utdanning fra utlandet, er det viktig at du legger ved godkjennelse fra NOKUT. Karakter på masteroppgaven, og masterstudiet, bør normalt være B eller bedre. Vi ønsker søkere med høy faglig kompetanse, god kunnskap om forskningsmetoder og en relevant profil. Erfaring fra en av profesjonene vi skal forske på (lege, sykepleier, psykolog, barnevernspedagog, sosionom, politi eller krisesenteransatt), eller relevant forskningskunnskap i f.eks. masteroppgave vil bli vektlagt. Søkere bør ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Ph.d.-avhandlingene skal være engelskspråklige, artikkelbaserte. Datainnsamlingen forutsetter gode norskkunnskaper.

Vi forutsetter at kandidater som blir tilbudt stilling søker opptak på doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Volda (HVO) og Høgskolen i Molde (HiM). Mer informasjon om programmet og hvordan du kan søke om opptak finner du her

Opptak på doktorgradsprogrammet må være på plass før du kan tiltre i stillingen. Dokumentasjon på opptak må foreligge 3 måneder etter at du har fått tilbud om stillingen. En vil da inngå endelig avtale om tiltredelse i stillingen. Vi tilbyr arbeidsplass på HVO, HiM eller Oslo universitetssykehus. Søker bes om å presisere foretrukket arbeidsplass

Om søknaden

Som stipendiat knyttet til et stort forskningsprosjekt, vil du få samarbeide med en gruppe erfarne forskere. Du skal utføre et selvstendig arbeid som forsker, samtidig som alle forskerne i gruppen har en forpliktelse til måloppnåelse i det overordnede forskningsprosjektet. Det er viktig at de ulike delprosjektene passer godt inn i prosjektet som helhet.

Vi ber derfor alle søkerne om

– å lage et motivasjonsskriv (maks 700 ord inkl. mellomrom) hvor du skriver hvorfor du søker stipendet, og hva du tenker at du kan bidra med. Vi ber deg om å presisere hvilken arbeidspakke du primært og sekundært ønsker å arbeide innenfor. Du finner en nærmere beskrivelse av arbeidspakkene her

– å lage en prosjektskisse (maks 1800 ord inkl. mellomrom). Søkerne skal i skissen beskrive og konkretisere et delprosjekt som kan passe inn i en av de tre arbeidspakkene.

Søknad og all dokumentasjon skal sendes elektronisk gjennom rekrutteringssystemet www.jobbnorge.no der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referanser med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi et fullstendig overblikk over utdanning og tidligere praksis. Søknader eller vedlegg kan ikke sendes på e-post eller i vanlig postgang til HVO.

Det er søker sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lastet opp innen søknadsfristen. Søknaden blir vurdert med den informasjonen som foreligger elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastes opp som separate filer i et format som kan legges ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedleggene samlet overstiger 30 MB, må de komprimeres før de blir lastet opp. Vedleggene skal ha navn som samsvarer med innholdet i filen.

Følgende dokument/filer skal legges ved den elektroniske søknaden:

– Vitnemål og attester

– CV

– Motivasjonsskriv (se over)

– Mini-prosjektskisse (se over)

– Masteroppgave

– Maksimalt fem andre skriftlige og/eller fagfellevurderte arbeider

Vi tilbyr

Et spennende arbeidsmiljø med muligheter til faglig og personlig utvikling og gode pensjonsordninger. Prosjektledelsen tar ansvar for å finne kompetente veiledere. Stipendiatstillinger avlønnes i statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017, lønnsramme 20, lønnstrinn 54.

Generell informasjon

Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfold. Medarbeidere med ulik livserfaring vil gjøre oss i stand til å finne gode løsningar på vårt arbeid. Vi oppfordrer alle til å søke stillingen uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene er universelt utforma, og vi vil legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV kan du bli positivt særbehandlet om du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/hvordan-bli-en-mer-inkluderende-virksomhet

Tilsetting skjer på de vilkår som følger av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til en hver tid gjeler for stillingen, blant annet lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidater blir innkallet til intervju. Søkere som blir kallet inn til intervju, må ta med originaler av vitnemål og attester for å dokumentere de elektronisk innsende vedleggene.

Kontakt

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte prosjektleder, professor Kjartan Leer-Salvesen, tlf. 41 65 98 05 [email protected] og dekan Randi Bergem, tlf.: 70 07 5211 [email protected] og instituttleiar Knut Hunnes tlf.: 70 075179 [email protected]

Om instituttet

Institutt for sosialfag er en del av Avdeling for samfunnsfag og historie. Institutt for sosialfag har ca 500 studenter. Basis for utdanningstilbudet er to bachelorutdanninger i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med mer enn 300 studenter fordelt på tre studieår. Instituttet tilbyr mastergradutdanning i helse- og sosialfag, med ca 100 studenter. I samarbeid med Høgskolen i Molde driver Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving – vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag.

Om avdelinga

Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for ca 1300 studenter, fordelt på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).

 

Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Produksjon: Chris-Håvard Berge

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda er høgskulen for humaniora og samfunnsvitskap i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4500 studentar og 350 tilsette. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

 

Søknadsfrist 3. mai 2021

 

Arbeidsgivar Høgskulen i Volda
Kommune Volda
Omfang Heiltid (2 stillingar)
Varigheit Åremål

 

 

Del stillingen

Selskap

Høgskulen i Volda

Lenke til firma

https://www.hivolda.no/

Kategorier

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Volda

Søknadsfrist

Mai 3, 2021