Kongsberg kommune

Vi søker en engasjert, leken og kreativ leder

Styrer – Kampestadlia barnehage

 

Ved Kampestadlia barnehage er det ledig fast 100% stilling som styrer. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2021.

Om barnehagen
Kampestadlia barnehage er en kommunal 3-avdelings barnehage med plass til 60 barn. Barnehagen ligger på Raumyr nord, med  flott turterreng og løkke for ulike uteaktiviteter rett utenfor porten. Vi  flyttet inn i nytt og moderne bygg i 2016. I barnehagen er det flere fellesrom til ulike aktiviteter, som forming, musikk, dans, drama, fysisk aktivitet, sanserom og snekkerbu.  

Kunst, kultur,  og natur er barnehagens hjertesaker. Vi har et felles hovedtema hvert år, tilrettelagt ut fra barnas alder og  forutsetninger. Barn og personale bruker kroppen, sansene og kreativiteten sin på mangfoldige måter. Dette gir gode fellesskapsopplevelser, god leik og mye læring. 

I Kampetadlia barnehage har vi en gjeng med flotte barn, engasjerte foreldre og en stabil personalgruppe. 

Innhold i stillingen

Styrerne i de kommunale barnehagene har delegert ansvar innen økonomi, fag og personalforvaltning. Styrer har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet, for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, kompetanseutvikling hos de ansatte samt foreldresamarbeid.  Kommunens felles satsingsområder er «Alle med» og et inkluderende barnehagemiljø.Som styrer inngår du i oppvekstsjefens ledergruppe.

Vi tilbyr 

 • En unik mulighet til å videreutvikle en god og moderne barnehage med et godt kvalifisert personale
 • Et tett og godt samarbeid med andre styrere og kommunen som barnehageeier
 • Gode muligheter for leder- og kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Vi søker deg som  

 • utøver god personalledelse gjennom støtte, tydelige forventninger og motivasjon til faglig utvikling for medarbeiderne
 • har evne til å samarbeide og bygge broer mellom mennesker.
 • har evne til strategisk og langsiktig planlegging
 • tar del i Kongsbergbarnehagenes kvalitetsutvikling
 • har et stort engasjement for barn og læring
 • har god digital kompetanse og er kjent med digitale kartleggingsverktøy
 • har tro på at kunst, kultur og natur er viktig i barns liv, og vil utvikle barnehagens profil videre.
 • kan stå trygt også i utfordrende situasjoner.
 • og til slutt: Har et stort hjerte for små og store i barnehagen. 

Det er en fordel om du har styrerutdanning eller annen formell lederkompetanse.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Menn oppfordres til å søke.

Formelle kvalifikasjonskrav

Utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Dokumentert erfaring fra arbeid i barnehage. 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 25.05.2021

 

Tiltredelse: 01.10.2021

Arbeidssted: Kongsberg

 

Kontaktpersoner:

Håvard Ulfsnes

tlf: 915 17 497

 

Hjemmeside:

www.kongsberg.kommune.no

 

Kongsberg kommune

Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Vår visjon er «Verden er min mulighet – prepared for the World».

 

 


 

 

Kongsberg kommune

 

Assisterende rektor – Vestsiden ungdomsskole

 

Vestsiden ungdomsskole har ledig fast 100% stilling som assisterende rektor fra høsten 2020. Stillingen skal inngå i et lederteam med rektor, assisterende rektor og avdelingsleder på en skole med omlag 350 elever og 50 ansatte.

Vi tilbyr

 • et skolemiljø hvor elevenes læring, trivsel og helse skal være i sentrum
 • en skole hvor tilpasset opplæring er idealet, hvor elevene skal oppleve mestring og «Alle er med».
 • et læringsmiljæ preget av mangfold
 • et nytt miljøvennlig skolebygg med innovative energi- og byggløsninger som gir påvirker opplæringen positivt.  
 • en spennende arbeidsplass og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere 
 • et samfunnsnyttig, viktig og ansvarsfullt arbeid hvor Fagfornyelsen skal være i fokus.
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

Som assisterende rektor er du skolens nestleder og samarbeider med rektor om den pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Du er rektors stedfortreder. 
Hovedoppgaven er ansvar for den daglige interndriften. Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse.

Andre oppgaver: 

 • samarbeide nært med resten av skolens ledergruppe
 • være pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • samarbeide med foresatte, PPT og andre offentlige instanser
 • utføre generelle skoleadministrative oppgaver
 • ha ansvar for organisering og oppfølging av spesialundervisning
 • lede arbeidet med vikarordningen og følge opp vikarinnkaller 

Ut fra skolens samlede behov og din kompetanse kan du bli delegert personal- / økonomiansvar.
Stillingen vil også kunne inneholde noe undervisning.

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling. 

Du må være motivert for å være en del av lederteamet på Vestsiden ungdomsskole og opptatt av å få til et godt samarbeid internt og eksternt.
Lederutdanning og/ eller ledererfaring innenfor området oppvekst er ønskelig. Det forventes at «rektorskolen» eller tilsvarende utdanning gjennomføres hvis du ikke har det fra før.

Vi søker deg som:

– er positiv og løsningsorientert
– er god til å arbeide selvstendig og også samarbeide tett med andre
– viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt.
– har kompetanse innenfor tilpasset opplæring.
– er god på veiledning og oppfølging av personalet.
– har god digital kompetanse.

 Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert.

  

Formelle kvalifikasjonskrav

Du har godkjent pedagogisk utdanning, minimum på bachelornivå fra høgskole/universitet
Minimum 3 års praksis fra skoleverket.

Annet

Lønn etter avtale. 
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 25.05.2021

 

Tiltredelse: 01.08.2021

Arbeidssted: Vestsiden ungdomsskole

 

Kontaktpersoner:

Baard Olsen

tlf: 48166632

 

 

Kongsberg kommune

Kongsberg kommune er i vekst, har full barnehagedekning og sterk satsing på barn og unge. Kommunen har et variert kultur- og næringsliv og byr på fine turområder sommer som vinter.

Alle utdanningsnivåene og næringslivet samarbeider om prosjektet Kongsbergskolen. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongberg kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

Mai 25, 2021