Undervisningsstillinger 20/21 (søknadsfrist 08.03)

 

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Undervisningsstillinger 2020

 

Kort om stillingen

Vi har ledige undervisningsstillinger ved våre barne- og ungdomsskoler for skoleåret 2020/2021.

Hesseng flerbrukssenter

Trygghet- Tilhørighet- trivsel
Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca 130 elever på 1.-7. trinn. Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.

Ved Hesseng Flerbrukssenter er det ledig stilling som Lærer, spesialundervisning.
Skolen trenger en lærer som kan stå i arbeidsforhold hvor det kreves mye en-til-en arbeid, men også med hel klasse og grupper av elever.

Hovedarbeidsoppgaver;

– Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
– Kontaktlæreransvar om nødvendig.
– Skole-hjem samarbeid.
– Elevoppfølging.
– Spesialpedagogiske oppgaver
– Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner;

• Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.
• Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag.
• Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn, og om behov fungere som kontaktlærer.
• Vi søker lærere som er en god klasseleder, med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærerforesatte og elev-elev.
• Lærere ved Hesseng Flerbrukssenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg.
• Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.
• Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi søker deg som;

– Er systematisk og strukturert.
– Har gode samarbeidsevner.
– Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum.
– Har stor arbeidskapasitet og stå på -vilje.
– Evne til å skape gode relasjoner.
– Evner å arbeide i team.

Skolen trenger en lærer som kan stå i arbeidsforhold hvor det kreves mye en-til-en arbeid, men også med hel klasse og grupper av elever. Stillingen krever en person med humor, utholdenhet og trygg.

Kirkenes ungdomsskole

Kirkenes ungdomsskole: Likeverd – Respekt – Utvikling
Vi skaper trygghet og utvikler kompetanse for livet gjennom positive relasjoner og læring.

Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 200 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall, idrettsanlegg og aktivitetspark. Skolen er organisert rundt trinn, med egne mellomledere, og har meget gode undervisningsarealer og infrastruktur. Vi vektlegger et godt samarbeid med lokalsamfunnet, både foresatte, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Skolen tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø og en samarbeider tett med tillitsvalgte.

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i flere utviklingsprosjekter, som “Vurdering for læring”, og “Bedre læringsmiljø”. Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, etablering av standarder for opplæring, klasseledelse og undervisning. Skolen har utarbeidet en ny strategi for skolen, hvor en har etablert nye verdier og satt nye mål for neste periode.

Skolen samarbeider tett med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Vårt store fokus er å utvikle organisasjonen til en lærende organisasjon gjennom kollektive prosesser. Vi legger særlig godt til rette for å videreutvikle skolens medarbeidere, både gjennom profesjonelle læringsfellesskaper og videreutdanning. Det arbeides nå med fagfornyelsen og utvikling av lokale læreplaner.

Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger relasjoner, forventninger og mestring mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Ved Kirkenes ungdomsskole er det ledig inntil 3 faste undervisningsstillinger fra 01.08.2020 og inntil 3 vikariater i perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021.

Vi søker;

Lærere med fordypning i norsk, engelsk, realfag, musikk, kunst og håndverk og spesialpedagogikk.

Hovedarbeidsoppgaver;

– Undervisning og opplæring på ungdomstrinn.
– Samarbeid i profesjonelle læringsfellesskaper.

Kvalifikasjoner for stillingen:

– Formell lærerutdanning og undervisningskompetanse i fag som utlyses.
– Yrkeserfaring.
– Personlig egnethet.
– God klasseledelse.
– God formidlingsevne.
– God samarbeidsevne.
– Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever.
– Skape godt undervisnings- og læringsmiljø.
– Organisert og disiplinert.
– Endringsevne og -vilje.
– Utviklingsorientert.
– Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.
– Vise ansvarlig opptreden.
– Relasjonskompetanse.

Kirkenes barneskole

Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og har 300 elever på 1. – 7.trinn, skolen har også SFO. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nær tilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolebygget er fra 2011, og har gode undervisningsarealer og infrastruktur.

Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. For tiden jobber skolen med Fagfornyelsen, i tillegg er skolen en del av felles kompetanse utvikling for Øst-Finnmark. Disse, og tidligere prosjekter, har utviklet skolens kultur for endringsutvikling og deling av kompetanse innad skolen.

Undervisningspersonalet er delt inn i to team, og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger å skape god relasjonskompetanse mellom elever, foreldre og kollegaer.

Kirkenes barneskole har ledige undervisningsstillinger. Inntil 4 faste stillinger med tiltredelse 01.08.2020 og inntil 4 vikariater i perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021.

Hovedarbeidsoppgaver vil være;

– Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring.
– Undervisning i klasse og mindre gruppe.

Kvalifikasjoner for stillingen:

– Godkjent allmennlærerutdanning/grunnskoleutdanning.
– Erfaring fra arbeid med barn i grunnskolen.
– Erfaring med arbeid knyttet til atferd.
– Formell kompetanse i norsk, matematikk og engelsk.
– Andre fag: musikk, spesialpedagogikk og finsk

Skolen prioriterer søkere som opptrer som tydelige klasseledere og er gode relasjonsbyggere overfor barn, foresatte og kollegaer. Det er høye forventinger til samarbeidsevne og fleksibilitet hos de ansatte

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse

Sandnes og Bjørnevatn skole

Sandnes og Bjørnevatn skole er en 1-10 skole med 330 elever. Skolens visjon «sammen skaper vi fremtiden» er førende for alle satsingsområder. For skoleåret 2020/2021 er noen av skolens satsingsområder fagfornyelsen, IKT, utviklende matematikk og fokus på fag gjennom faglærermodellen.

Skolen har et antall ledige 100% undervisningsstillinger, og inntil 2 x 100% stilling som miljøveileder.
Det er ledige hjemler fra 01.08.2020, samt vikariater ved videreutdanning for perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

Undervisningsstilling: Undervisning på alle trinn avhengig av kvalifikasjoner.
Miljøveileder: Arbeid med elever med særskilte behov samt arbeid på SFO.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Undervisningsstillinger: allmennlærer med fordypning i norsk, kroppsøving, engelsk, mat og helse, kunst og håndverk, musikk, spesialpedagogikk.
Miljøveileder: relevant 3-årig høgskoleutdanning.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Kirkens flyktning- og kompetanseenhet tilbyr norskopplæring for flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, grunnskole for voksne, spesialundervisning og tilrettelegging for høyere utdanning. Vi har ansvar for bosetting, etablering og for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Sør- Varanger kommune. Introduksjonsprogrammet består av ulike tiltak som skal gjøre våre deltakere kjent med systemer i Norge, bli kjent med kommunen vi bor i og gjennomføre norskopplæring ut fra rett og plikt slik at deltakerne kan komme ut i jobb eller videre utdanning.

Vi har ledig en 100 % fast undervisningsstilling i ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet f.o.m. 01.08.2020.

Hovedarbeidsoppgaver;
Undervise i norsk for fremmedspråklige voksne deltakere, og/eller i grunnskole for voksne.

Kvalifikasjoner;

– Relevant utdanning fra høgskole/universitet
– Erfaring fra undervisning i norsk grunnskole, ungdomstrinnet, eller voksenopplæring
– Søkere med undervisningskompetanse for grunnskolen i fagene norsk, matematikk og naturfag foretrekkes.
– Kompetanse relevant for undervisning av minoritetsspråklige er en fordel

Personlige egenskaper;

– Evne og vilje til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.
– Inspirere og engasjere elever.
– Gode samarbeidsevner
– Fleksibilitet.
– Evne til å jobbe selvstendig.
– Nøyaktighet
– Initiativrik og resultatorientert.
– Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist 08.03.20

 

Vår ref 1436

Merk søknad

Fakta

Selskap Sør-Varanger kommune

Stilling Lærer

Stillingstype FAST

Lokasjon Grunnskolene

 

Kontakter

 

Merete Lindberg Moberget, Rektor Hesseng Flerbrukssenter

[email protected]

Arbeid 78 97 19 41

 

Ane-Marie Hjelm Solli, Enhetsleder Kirkenes barneskole

[email protected]

Arbeid 78 97 17 04

 

Kjersti Ø Dahlberg, Enhetsleder Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

[email protected]

Arbeid 48 24 27 71

 

Frode Buarø, Virksomhetsleder/Rektor Sandnes- og Bjørnevatn skole

[email protected]

Arbeid 78 97 05 60

 

Espen Bruer, Enhetsleder/Rektor Kirkenes ungdomsskole

[email protected]

Arbeid 78 97 17 00

 

Michael Berstad, Skolefaglig rådgiver

[email protected]

Arbeid  78 97 74 40

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

  • Se kontaktperson pr skole i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 8, 2020