Sykepleiere flere stillinger 30, 70, 80 og 100% (søknadsfrist 04.05)

       

 

Ledige stillingar på NOS

 
Eining for omsorg har somatisk og skjerma avdeling, heimesjukepleie, heimehjelp og kjøkken/vaskeri/reinhald.

I denne eininga er det no fleire ledige stillingar:

Nissedal omsorgssenter – somatisk avdeling

 • Sjukepleiar 80 – 100 % fast stilling frå 1.juni –  2020 (id 555)
 • Sjukepleiar natt, 30 % fast helgestilling frå 1.mai 2020 (id556)
 • Sjukepleiar 84% vikariat, frå 1.mai – 31. oktober 2020 (id 557)
 • Sjukepleiar natt, 80 – 100 % stilling ferievikar i veke 25 – 33 (id 558)

Heimesjukepleia i Nissedal kommune

 • Sjukepleiar 18 % fast helgestilling ledig frå 1. mai 2020 (id 559)

Kvalifikasjonskrav:

 • Den som søkjer må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Du må kunne kommunisere godt både munnleg og skriftleg på norsk

Ønskelege kvalifikasjonar:

 • Vidareutdanning innan geriatri
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og kunne takle utfordrande situasjonar
 • Evne til å leie/rettleie og motivere andre
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Fadderordning for nytilsette sjukepleiarar
 • Godt arbeidsmiljø med gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Vanleg turnusarbeid med moglegheit for individuell tilpassing og arbeid kvar 3.helg
 • Løn etter avtale

Det vert kalla inn til intervju. Personleg egna vert lagt til grunn ved alle tilsettingar

Kontaktpersonar:
Heimetenesta Solveig Nilsen, telefon 35 04 84 63 eller mobil 470 11 622
Somatisk avdeling Ingerid Homme telefon 35 04 84 60

Eining for omsorg har også desse stillingane ledige:

 • Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, helgestillingar og tilkallingsvikarar på somatisk avdeling, ledig frå 01.05.2020 (id 560)

Stillingane inneber turnusarbeid med dag og kveldsvakter, samt arbeid kvar 3. helg. Somatisk avdeling har 14 plassar fordelt på langtidsplassar og korttidsplassar. Arbeidet er variert og inneheld bl.a. rehabilitering og pleie til eldre pasientar i samarbeid med fleire yrkesgrupper. 

 • Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, helgestillingar og tilkallingsvikarar på skjerma avdeling ledig frå 01.05.2020  (id 561)

Stillinga inneber turnusarbeid med dag og kveldsvakter kvar 3. helg. Skjerma avdeling har 6 plassar. Arbeidet er variert og inneber pleie til eldre personar med demenssjukdom i samarbeid med fleire yrkesgrupper. Avdelinga og uteområdet er godt tilrettelagd for pasientgruppa. 

 • Tilkallingsvikarar ved Serviceavdelinga på Nissedal omsorgssenter (id 562)

Serviceavdelinga består av kjøkken, vaskeri og reinhald. Ønsker vikarar som kan kontaktast ved behov.

 • Tilkallingsvikarar i heimetenesta til tilsyn på natt i privat heim (id 5639

Vi har ein brukar i ein privat heim som treng tilsyn på natt i 11 timar kvart døgn. Ønskjer vikarar som kan kontaktast ved behov.
Full opplæring vil bli gitt.  Ta kontakt for nærare opplysningar.

Vi ynskjer for desse stillingane personar med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er positive og fleksible.
Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på.

Kontaktpersonar: 
Somatisk avdeling Ingerid Homme telefon 35 04 84 60
Skjerma avdeling Lena Haugsjå telefon 35 04 84 65
Service avdeling, Beate Birkedal telefon 35 04 84 62
Heimetenesta Solveig Nilsen telefon 35 04 84 63 eller mobil 470 11 622

Felles for stillingane

Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov og kommunen sitt reglement.

Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova § 25.

Søknad på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 04.05.2020

Fakta om Nissedal kommune finn du på denne sida

 

—————————————————————————————————————————-

 

 

Ledige stillingar i eining for helse og habilitering

 

Eining for helse og habilitering har fylgjande ledige stillingar for våren 2020.:

 • Vernepleiar/ Sjukepleiar 100 % fast stilling frå 01.05.2020 i turnus med arbeid kvar 3. helg. – ID 564
 • Vernepleiar 100 % vikariat frå 01.05.2020 og inntil 1 år, i turnus med arbeid kvar 3. helg. – ID 565
 • Miljøterapeut 70 % vikariat frå 01.05.2020 i 1 år. – ID 566

Ansvarsoppgåver:

Målretta miljøarbeid
Delta på samarbeidsmøter kring brukarar.
Primærkontaktoppgåver.
Medikamentansvar i høve til lovverk og interne rutiner.
Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tenestar til aktuelle brukarar.
Bistå brukarar i daglige gjeremål, aktivitetar, stell og pleie.
Halde seg faglig og teknisk oppdatert.

Krav:

Autorisasjon som vernepleiar, evt. anna relevant 3-årig høgskuleutdanning

Søkjar bør ha:

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og ynske om å ta utfordringar
Gode kommunikasjonsevner
Evne til empati og sette brukaren i sentrum
Kunnskap og erfaring i bruk av Profil
Personlege eigenskapar vektleggjast

 • Helsefagarbeidar inntil 50 % fast stilling frå 01.09.2020. – ID 567
 • Helsefagarbeidar, 1 faste stilling frå 01.09.2020, 16 % turnus med arbeid kvar 3.helg – ID 568

Ansvarsoppgåver:

Målretta miljøarbeid
Delta på samarbeidsmøter kring brukarar
Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tenestar til aktuelle brukarar
Bistå brukarar i daglige gjeremål, aktivitetar, stell og pleie
Halde seg faglig og teknisk oppdatert

Krav:

Autorisasjon som helsefagarbeidar

Søkjar bør ha:

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og ynske om å ta utfordringar
Gode kommunikasjonsevner
Evne til empati og sette brukaren i sentrum
Kunnskap og erfaring i bruk av Profil
Personlege eigenskapar vektleggjast

Vi kan tilby:

Allsidige og meiningsfylte oppgåver
Vidareutvikling av fagmiljø
Løn etter tariff

For alle stillingane gjeld:

Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement.
Ved interne tilsetjingar kan andre stillingar bli ledige.
Vanlege løns- og pensjonsvilkår. Søkjaren må ha førarkort kl. B.
Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova § 25.

Kontaktpersonar:
Einingsleiar Arne Hansen Espebu, mobil 992 64 494
Avdelingsleiar Kåsa, John Olav Klodvik, mobil 911 98 047

Søknad på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 04.05.2020

Fakta om Nissedal kommune finn du på denne sida

Del stillingen

Selskap

Nissedal kommune

Kontaktinfo

 • Se kontaktperson pr utlysing.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Nissedal

Søknadsfrist

Mai 4, 2020